ביקורת פנימית וחקירתית

הביקורת הפנימית מהווה את אחד מתחומי הפעילות העיקריים של המשרד. הביקורת הפנימית נועדה להביא לשיפור הבקרות הפנימיות וצמצום הסיכונים השונים אליהם חשוף הארגון.

לצוות המשרד ניסיון רב שנים בביצוע ביקורת פנימית בתאגידים שונים, לרבות משרדי ממשלה, יח' סטטוטוריות ומלכ"רים. הביקורת הפנימית מבוצעת בהתאם לדרישות הרגולציה, כגון: הוראות חוק החברות, חוק הביקורת הפנימית, חוק העמותות, חוזרי אגף החשב הכללי במשרד האוצר, וכן בהתאם להוראות החקיקה השונות החלות על התאגיד המבוקר. אגף הביקורת הפנימית מונה מומחים בעלי הכשרה וניסיון בתחומים מולטידיסציפלינריים.

פעילות הביקורת הפנימית כוללת את אבני הדרך הבאים:

 • ביצוע סקר סיכונים לצורך קביעת תכנית עבודה שנתית / רב שנתית.
 • גיבוש תכנית ביקורת לנושאי ביקורת.
 • עריכת הביקורת הלכה למעשה.
 • כתיבת דוח ביקורת והעברתו לתגובת הגורמים המבוקרים הרלוונטיים בארגון.
 • גיבוש דוח ביקורת סופי הכולל המלצות לשיפור וייעול תהליכים.
 • מעקב שוטף אחר יישום ההמלצות בפועל.
 • משימות נוספות –אחראיות על ביצוע ביקורות יזומות בהתאם לתוכנית העבודה השנתית, ביצוע ביקורת אד-הוק ומעקב אחר תיקון הליקויים, השתתפות כחבר בוועדות הביקורת ובישיבות: הוועד, ההנהלה והדירקטוריונים השונים ומהווה כתובת למנהלים ולעובדים בנושאים מקצועיים.

הטמעת ה-I-SOX / SOX לחברות ציבוריות וביצוע בדיקות תקופתיות

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים תיקון מס' 3 התש"ע– 2009), העוסקות במערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד מדווח אושרו בכנסת בשנת 2009 . 

לצוות המשרד ניסיון רב בהקמה, הטמעה ותחזוקה של מערך הבקרות הפנימיות וזאת לכל אורך שלבי הפרויקט, החל מתיחום הפרויקט, ניתוח הסיכונים וכן שלבי התיעוד, אימות הבקרות ובדיקת אפקטיביות הבקרות ( TESTING). הייעוץ בתחום ה- SOX הניתן על ידי הפירמה מעניק ליווי וייעוץ צמוד בהטמעת יישום הוראות SOX סעיפים 404 ו /או 302 . התהליך כולל ביצוע מיפוי סיכונים ותיעוד של התהליכים המשפיעים על הדיווח הכספי תוך הערכת רמת הבקרה הפנימית אל מול החשיפות בכל אחד מן התהליכים. המשרד מבצע את הבדיקות ('טסטים') הנדרשות אצל הלקוח ובמשרדי חברות הבנות (מידה וישנן כאלו), הבדיקות מתבצעות אחר שני רבעונים המייצגים את פעילות החברה בגין השנה כולה. המשרד משמש כזרוע ביצועית למתן שירותי SOX עבור חברות ציבוריות, חלקן מהמובילות ביותר במשק הישראלי. 

הטמעת הוראות SOX והנחיות גושן הינו תהליך הכולל מספר שלבים עיקריים:

 • מיפוי וקביעת היקף היישום
 • תיעוד תהליכים וניתוח פערים
 • אימות על ידי ביצוע 'טסטים'.
 • הערכת אפקטיביות הבקרות
 • דיווח

ניהול סיכונים וסקרי ציות

ניהול סיכונים הינו תהליך הקשור באיתור הסיכונים, הערכת עוצמת הנזק ותיעדוף הטיפול בסיכונים שאותרו על פי עוצמת הסיכון, וזאת באמצעות שיפור הבקרה על הפעילויות השונות. לצוות המשרד ניסיון רב בתחום ניהול הסיכונים לרבות תמיכה וייעוץ בהתמודדות עם כלל גורמי הסיכון בארגון, הן הפנימיים והן החיצוניים. כמו כן,
לצוות המשרד ניסיון רב בביצוע בקרי סיכונים תפעוליים וסקרי הונאות ומעילות. 

ביצוע סקרי הסיכונים כולל את השלבים המפורטים להלן:

 1. מיפוי תחומי הפעילות – מיפוי התהליכים והפעילויות בחברה באמצעות פגישות פרטניות עם בעלי תפקידים בחברה.
 2. זיהוי תרחישי סיכון – ריכוז הסיכונים הפוטנציאלים בכל אחד מתחומי הפעילות וכן

סיווג הסיכונים כמפורט להלן:

 1. סיווג ראשוני – סיכונים תפעוליים או סיכוני מעילות והונאות.
 2. סיווג משני – השלכות ישירות על הסיכון: כספי, בקרת תהליכים וכיו"ב.
 3. הכרת מערכות המידע העיקריות המשמשות את החברה
 4. הערכת הסיכון לפי הבקרות (INHERENT RISK) – קביעת מדרג מספרי להערכת תרחישי הסיכון שזוהו.
 5. קביעת והערכת רמת הבקרה: הערכה וקביעת רמת האפקטיביות של הבקרות הקיימות.
 6. חישוב הסיכון השיורי – מייצג את רמת החשיפה של כל סיכון.
 7. קביעת בקרה מומלצת – ליישום על ידי הביקורת על מנת להפחית / לגדר את הסיכונים שזוהו.

שירותי בודק שכר מוסמך

בתאריך 1 בדצמבר 2011 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב 2011- . החוק מטיל על קבלני שירותים בתחום השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה, וכן על מזמיני השירות ששכרו את שירותיהם של קבלני השירותים, אחריות (אזרחית ופלילית) בקשר לשמירה אחר זכויות העובדים המועסקים על ידי עובדי
הקבלן. 

המשרד מעניק שירותי בודק שכר מוסמך הכוללים בדיקה מקצועית מקיפה של דיני עבודה. שירותי בודק שכר ניתנים במטרה לוודא שמירה על זכויותיהם של עובדי הקבלן.

הקמת מערך בקרה פנימית והטמעת נהלי עבודה

מערכת הבקרה הפנימית הינה המדיניות והנהלים (בקרות) שהנהלת הארגון מאמצת בכדי לסייע בהשגת מטרתה של ההנהלה להבטיח ניהול מסודר ויעיל של העסקים, לרבות ציות למדיניות ההנהלה ומניעה וחשיפה של הונאות וטעויות. לצוות המשרד ניסיון רב בהטמעת מערכי הבקרה הפנימית ביחידות ארגוניות שונות.

תהליך הקמת מערך הבקרה כולל:

 1. מיפוי תהליכי עבודה.
 2. כתיבת נהלים והוראות עבודה.
 3. אפיון בקרות ממוחשבות וידניות.
 4. הדרכה שוטפת בנושא לגורמים הרלוונטיים בארגון.

ביקורת משרדי ממשלה
חברות ממשלתיות ויחידות סטטוטוריות

שותפי המשרד צבר עם השנים ניסיון וידע רב, בביצוע ביקורות על הדוחות הכספיים וביקורת פנימית בחשבויות של מספר משרדי ממשלה ויחידות סטטוטוריות. למשרד הכרות מעמיקה וייחודית עם הסקטור הממשלתי ושירותי הביקורת ניתנים בליווי צמוד של חשבות המשרד הממשלתי. בנוסף, המשרד משמש כיועץ לענייני תקינה חשבונאית ממשלתית בקרב מספר חשבויות של משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים. הייעוץ כולל
בין היתר את יישום התקינה החשבונאית הממשלתית במסגרת הדיווחים הכספיים, סגירת שנה ויישום הוראות חשכ"ל והתכ"ם בסביבת המרכב"ה (SAP ממשלתי).

מתן שירותי חשבות וניהול כספים לחברות

השירות כולל השתלבות כצוות פיננסי המלווה חברות סטארט אפ וחברות חדלות פרעון, והאחראי על ההיבטים הפיננסים בחברה)בניית וניהול התקציב, ניהול התזמ"ז, גבייה מלקוחות עבודה מול ספקים ובנקים(.

עמותות ומלכ"רים

משרדנו מתמחה במתן שירותים למגוון רחב של עמותות ומלכ"רים במגוון תחומים וביניהם, תחומי דת, חינוך, רווחה וכיו"ב.

השירותים כוללים ביקורת ועריכת דוחות כספיים על פי תקן חשבונאות מס' 5 וגילוי דעת 69 של לשכת רואי חשבון בישראל, ביקורת פנימית, ייעוץ שוטף לעמותות במגוון נושאים כגון, עמידה בדרישות חוק העמותות, הכנת תקציב, הגשת מסמכים לקבלת ניהול תקין, סעיף 46 , סיוע בהגשת בקשות תמיכה וכיו"ב.

ביקורת דו״חות כספיים והכנת דו"חות שנתיים

משרדנו מעניק שירותי ביקורת דוחות כספיים לתאגידים שונים, לרבות חברות, מלכ"רים, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכיו"ב. הטיפול כולל ביקורת ועריכת דוחות כספיים, ביקורת ועריכת דוכ"ס עפ"י תקינה חשבונאית ממשלתית, ISRAELI GAAP ו- IFRS , טיפול בעניינים שוטפים, ייצוג מול רשויות שלטוניות ורשויות המס. תהליך הביקורת מושתת על ניסיון עשיר וידע אשר מאפשר לנו לספק ללקוח ייעוץ  שוטף בעניינים חשבונאיים ועסקיים. 

משרדנו משמש כרואה החשבון המבקר של מועצה מקומית, בין החברות נמנות חברות בתחום מתן השירותים, חברות בתחום המסחר הבניה והקמעונאות.בין העמותות נמנות עמותות מתחום החינוך, התרבות, ארגוני דת, ועמותות בנייה. 

שירותי המשרד בתחום זה כוללים:

 • ביקורת דוחות כספיים ומאוחדים במתוכנת הנדרשת על פי לשכת רואי חשבון.
 • סקירת דוחות כספיים רבעוניים.
 • עריכת דוחות שנתיים לצרכי מס הכנסה.
 • טיפול שוטף וייעוץ מקצועי בענייני מע"מ, ניכויים וביטוח לאומי.
 • ליווי עסקי שוטף תוך גילוי מעורבות במהלך העסקים של החברה.
 • תהליך הביקורת בנוי משלוש רמות שירות ויחסי עבודה אשר משלימות זו את זו:
  1. ביקורת: תהליך ענייני, יעיל ומסודר, המצריך מחויבות ללא סייג.
  2. ייעוץ שוטף ורעיונות עסקיים – הצוות המקצועי עומד לרשות הלקוח ויוזם פגישות עבודה למתן ייעוץ שוטף בעניינים חשבונאיים, מיסויים, עסקיים ואחרים.
  3. מטרות הלקוח: התאמת הביקורת והשירותים בהתאם לצרכיה העסקיים של הישות המדווחת.

ייעוץ וליווי עסקי ותפעולי לארגונים

המשרד מתמחה בביצוע בדיקות כדאיות טרום השקעה/רכישה ובדיקות שווי על פעילויות, ובהתאם לצורך גם ליווי ביצוע הליך המו"מ והרכישה. למשרד ניסיון רב בבניית תכניות עסקיות (והצגתן בפניי משקיעים פוטנציאלים ובנקים) כתיבת תכניות התייעלות והפחתת עלויות לשיפור ביצועי הארגון וגם בכתיבת תכניות הבראה לאלכ"רים. וכן בכתיבת והטמעת נהלים לשיפור הארגון והשיטות שבארגון ובכלל זה בהקניית כלים מקצועיים עבור ניהול ובקרה אחר פרויקטים וניהול בקרה תקציבית. שירותי המשרד כוללים טיפול במכלול הביטי תחום ליווי עסקאות (בדיקות נאותות, מבנה העסקה, מנגנון העסקה ועוד). אחריות על ניהול פרויקטים מול לקוחות, בניית מודלים עסקיים, בניית מצגות מנהלים, ביצוע בדיקות נאותות, כתיבת דוחות בעברית ובאנגלית, ליווי עסקה מתחילתה ועד סופה, שותפות מלאה בפגישות מול לקוחות.

בין יתר, השירותים שמשרדינו מציע:

 • הכנת תכנית עסקית
 • בניית תקציבים
 • תזרים מזומנים
 • הכנת דוחות נדרשים לצרכי דיווח סטטוטורי כגון: דיווחים למדען הראשי על ביצוע תכנית מו"פ, דיווחים למרכז השקעות, דוחות ביצוע לקרנות דו לאומיות, דיווחים לתכנית המו"פ של האיחוד האירופי ועוד.
סגירת תפריט